Hinnasto

Palvelu­hinnasto

Yksityisasiakkaille arkisin klo 8 – 18

Kotisairaanhoito
Yksittäinen käynti
45 e/h
kuukausisopimus (vähintään 8 h/kk) 42 e/h
Kotisairaanhoidon palvelut
Kotihoito
Yksittäinen käynti
42 e/h
kuukausisopimus (vähintään 8 h/kk) 39 e/h
Kotihoidon palvelut
Kotipalvelut
Yksittäinen käynti
42 e/h
kuukausisopimus (vähintään 8 h/kk) 39 e/h
Kotipalvelut

Muut kuin yksityisasiakkaat: pyydä erillinen tarjous

• Kotisairaanhoito on alv-vapaata, hintoihin ei siis lisätä arvonlisäveroa. Kotipalvelusta suurin osa on alv 0 % ja osaan lisätään alv 24 %. Osa yksityisestä kotisairaanhoidosta korvataan sairausvakuutuslain mukaan tulotasosta riippumatta.

• Minimiveloitus 1 tunti

• Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

• Kilometrikorvaus on 0,46 €/km Hinthaarasta.

• Kotiavusta verovähennys on 50 %.

Lisäpalveluissa muuten sama tuntihinnoittelu kuin muissakin hoivapalveluissa mutta hintoihin lisätään tapahtumapaikkaan kohdistuva kustannus esim. teatterilipun hinta tai uimahallilipun hinta.

Peruutukset ja muutokset

Peruutukset tulee tehdä kaksi (2) työpäivää ennen sovittua käyntipäivää, muussa tapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa käyttämättä jääneestä palvelusta täysi hinta. Kaikki muutokset tai peruutukset tulee tehdä HoitoLehdon asiakaspalveluun.

Laskutus

Työt laskutetaan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa jälkikäteen normaalin laskutuskäytännön mukaisesti. Halutessaan asiakas voi maksaa käteisellä. Pidätämme oikeuden hinta-, ehto-, palvelumuutoksiin, jotka johtuvat tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten tai muiden toimintaolosuhteiden olennaisesta muutoksesta, tai lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme vähintään kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

Ilmainen kotikäynti ja palvelusopimuksen teko

Maksuttomalla kotikäynnillä kartoitamme kunkin asiakassopimukseen sisällytettävät palvelut asiakkaan tarpeet huomioiden. Lisäksi voit aina ostaa hyvinvointipalveluita yksittäisinä kertoina.

Arvonlisäveroton sosiaalihuoltopalvelu

Yksityisiä kodin tukipalveluita on toimintakyvyn alentuessa mahdollista saada myös arvonlisäverottomaan hintaan ja siitä on mahdollista hakea lisäksi myös kotitalousvähennystä. Tämä edellyttää sosiaalihuollon tarpeen selvittämisen sekä palvelusuunnitelman ja kirjallisen sopimuksen teon. Edellytyksenä on myös, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. HoitoLehto tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluja Porvoossa, Sipoossa, Pornaisissa, Vantaalla ja Helsingissä. HoitoLehdon toiminta on vastuuvakuutettua.

ASIAKASREKISTERISELOSTE
HOITOLEHTO Asiakasrekisteriseloste
1 REKISTERIN PITÄJÄ
HoitoLehto
Y-tunnus: Y-2834165-9
Hinthaara
p.044 231 3838
info@hoitolehto.fi, www.hoitolehto.fi
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Pia Lehto
Hinthaara
p.044 241 3838
info@hoitolehto.fi
3 REKISTERIN NIMI
HoitoLehdon asiakasrekisteri
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY- JA KÄYTTÖTARKOITUS
Potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu potilaslakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilasasiakirjoja käsittelevään STM:n asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus.
Potilaiden ja asiakkaiden vain tarpeellisia tietoja käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arkistointiin.
Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Potilaan nimeämä yhteyshenkilö, omainen tai edunvalvoja ja alaikäisen huoltaja
Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
Tutkimustiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
Säilytettävä materiaali on luottamuksellista ja arkaluonteista.
6 TIETOSUOJAVASTAAVA
Potilastietoja käyttää ainoastaan yksi henkilö.
7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilö itse, omainen, henkilön edunvalvoja ja alaikäisen lapsen huoltaja.
Hoitohenkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot.
Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.
8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.
9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Järjestelmän tietoja ei säilytetä tai luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa.
Potilastiedot tallennetaan sähköisesti erillisen salasanakirjautumisen taakse.
ATK:lle tallennettuihin tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.
Yrityksen tietoturva-asiat on hoidettu ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta.
Mikäli asiakasrekisterin tietoja päätyy ulkopuolisen henkilön haltuun, on HoitoLehdon tehtävä mahdollisimman pian ilmoitus tapahtuneesta asianomaisille ja tarvittaville viranomaisille 72 tunnin kuluessa tiedon saannista.
11 TARKASTUSOIKEUS
Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa kirjallisesti pyytämällä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna yksikön vastaavalle.
13 SÄILYTYSAIKA
Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.