Asiakasrekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

HoitoLehto
Y-tunnus: Y-2834165-9
07110 Hinthaara
p.044 231 3838
info@hoitolehto.fi, www.hoitolehto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pia Lehto
07110 Hinthaara
p.044 241 3838
info@hoitolehto.fi

3. Rekisterin nimi

HoitoLehdon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittely- ja käyttötarkoitus

Potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu potilaslakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilasasiakirjoja käsittelevään STM:n asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus.
Potilaiden ja asiakkaiden vain tarpeellisia tietoja käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arkistointiin.
Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Potilaan nimeämä yhteyshenkilö, omainen tai edunvalvoja ja alaikäisen huoltaja
Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
Tutkimustiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
Säilytettävä materiaali on luottamuksellista ja arkaluonteista.

6. Tietosuojavastaava

Potilastietoja käyttää ainoastaan yksi henkilö.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse, omainen, henkilön edunvalvoja ja alaikäisen lapsen huoltaja.
Hoitohenkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot.
Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Järjestelmän tietoja ei säilytetä tai luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa.
Potilastiedot tallennetaan sähköisesti erillisen salasanakirjautumisen taakse.
ATK:lle tallennettuja tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.
Yrityksen tietoturva-asiat on hoidettu ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta.
Mikäli asiakasrekisterin tietoja päätyy ulkopuolisen henkilön haltuun, on HoitoLehdon tehtävä mahdollisimman pian ilmoitus tapahtuneesta asianomaisille ja tarvittaville viranomaisille 72 tunnin kuluessa tiedon saannista.

11. Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa kirjallisesti pyytämällä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna yksikön vastaavalle.

13. Säilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.